Aanbod

Zorg

In onze school staat het welzijn van uw kind voorop. Om deze taak te volbrengen, beschikken we over onze zorgcoördinator en zorgleerkrachten voor zowel het kleuter als het lager. Op regelmatig overleg, in het bijzijn van directie, klasleerkracht en zorgcoördinator wordt een individuele aanpak uitgestippeld voor elk kind. We kijken hierin verder dan enkel het schoolse leren. Zo zetten we volop in op de sociale en motorische ontwikkeling en streven we naar een omgeving waar leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. Op onze school willen we dat iedereen zich goed voelt en zich ten volle kan ontplooien. We dragen zorg voor het welbevinden van het kind, wat de basis vormt van een succesvol leerproces. Omdat elk kind op een ander tempo leert, hechten we ook veel belang aan binnenklasdifferentiatie. Naast extra ondersteuning voor wie het nodig heeft, voorzien wij ook  verrijkend materiaal voor snellerenden. Voor de anderstalige nieuwkomers organiseren wij een taalbad. Op vaste momenten wordt de leerling uit de klas genomen en begeleid op het vlak van taal. De school wil de zorg bieden die elk kind verdient. We streven naar  een open communicatie met alle betrokken partijen. We werken nauw samen met de leerlingen, ouders, leerkrachten en andere externen zoals ondersteuners, logopedisten, kinesisten, … om een maximale ondersteuning te bieden aan uw zoon/dochter. Iedereen is welkom op onze school!


Sociale vaardigheden

Tip & top / pestactieplan

Bewegen

Bewegingslessen

Elke week opnieuw staan meester Benoît en juf Liesbet vol enthousiasme klaar om voor alle leerlingen boeiende beweegmomenten te verzorgen. Als leerkrachten lichamelijke opvoeding zorgen ze voor veel variatie in de les, maar ook naast de lessen. We denken hierbij aan het lopen van onze jongsten, de Jerusalema challenge, De ‘Luuk daagt je uit’ opdrachten van MOEV, de bewegingstussendoortjes in klas, het voetbal- en baskettornooi, … Ook op heel wat MOEV-activiteiten kan je ons terugvinden. Zo zijn er in september en oktober de loopcrossen, maar ook ‘Fun in the pool’, trefbaltornooi, netbaltornooi, gymland, … en tal van andere activiteiten staan op het programma.


Zwemlessen

In de derde kleuterklas wordt gestart met watergewenning. Vanaf de lagere school gaan we om de twee weken gaan zwemmen met de klas. Op die manier kunnen de kinderen ook in het water hun motorische vaardigheden ontwikkelen.


Tussendoortjes

Naast de twee turnlesjes per klas zijn er ook heel wat bewegingstussendoortjes in de klas, doen we mee aan “the daily mile” en dansen we elke week op de speelplaats samen met alle kleuters en de turnleerkracht. Dit alles is steeds onderbouwd met de visie van bodymap. Spelen en bewegen zijn essentieel voor jonge kinderen!

Taalinitiatieven

Kwartiermakers

Wij hebben gekozen om met onze volledige lagere school deel te nemen aan de actie van de kwartiermakers. We zijn er met ons team namelijk sterk overtuigd dat veel lezen een positief effect heeft op de taalontwikkeling van kinderen. Dit wel zeggen dat alle leerlingen dagelijks een kwartier lezen in klas. We stimuleren om ook thuis je kind 15 minuutjes per dag te laten lezen. Op die manier groeit hun leesvaardigheid, ‘begrijpen’ ze ook andere vakken beter en kunnen ze hun talenten verder ontwikkelen.


Taalbad

Als school zetten we hard in op de Nederlandse taal. Dit is de instructietaal voor ons leerproces.

Kleuters worden uitgedaagd binnen elk belangstellingsthema met specifieke woordenschat. Hier is ook een duidelijke gradatie per klas. ‘Anderstalige Nieuwkomers ‘ worden ook ondergedompeld in het Nederlands. We zoeken eerst uit wat het specifieke kind nodig heeft om te functioneren binnen ons onderwijs en onze maatschappij. Ouders worden frequent geïnformeerd via diverse kanalen.

Multimedia

In de klas

Onze school zet hard in op het gebruik van de nieuwste digitale tools. Elke klas in het lager onderwijs is uitgerust met een digitaal bord, de bordboeken zijn voor handen… en we maken gebruik van Ipads en chromebooks. We zien dit medium als middel om verder stimulerende kansen te bieden binnen het leerproces. Kinderen krijgen vanaf het vierde leerjaar specifieke typlessen om het gebruik van onze chromebooks efficiënt in te zetten. 

Milieuzorg op school

Wat is MOS?

MOS betekent ‘Milieuzorg op school’. Het is een initiatief van de Vlaamse overheid, de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. We engageren ons als school om er een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen en het ganse schoolteam.

MOS werkt rond vijf verschillende thema’s:

Deze thema’s worden zowel in de klas als op schoolniveau op een speelse manier aangebracht.


In de klas

In de klas wordt aan de hand van projecten, op een speelse manier, aandacht gevestigd op het milieu. 

Enkele voorbeelden:


Op school

Op schoolniveau proberen we zoveel mogelijk inspanningen te doen om onze aankopen milieuvriendelijk te houden. Zo denken we aan milieuvriendelijke lijm, verf en houten potloden met certificaat. Ook het kopiëren van papier wordt tot een minimum beperkt en natuurlijk wordt er volop gesorteerd. Naast deze initiatieven hecht de school een groot belang aan duurzaamheid en hernieuwbare energie. Zo wordt een aanzienlijk deel van onze energie opgewekt door zonnepanelen. Ook wordt de verlichting aangepast naar LED-verlichting, wat niet enkel een enorme kostenbesparing betekent, maar ook een mooie bijdrage tot rationeel energiegebruik. Dit komt ons niet alleen vandaag ten goede, doch is ook een investering in de kwaliteit van de leefwereld van onze kinderen.


Participatie

Het oudercomité

Ons oudercomité is een toffe,gemotiveerde groep van ouders die graag de handen in elkaar slaat om activiteiten uit te bouwen. Vaak zijn ze het klankbord van alle ouders en zoeken we samen naar constructieve oplossingen.

Dit alles in het belang van alle kinderen op onze school.


De leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep leerlingen uit de derde graad die maandelijks vergaderen.

Hier worden nieuwe ideeën besproken en wordt er gezocht naar oplossingen bij eventuele problemen.


De schoolraad

Onze schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid.  Er zijn drie geledingen: ouders, personeel en de lokale gemeenschap.  Om de vier jaar worden er verkiezingen georganiseerd.  De raad komt drie keer per jaar samen.